Generalforsamling 2022

tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 i tst aktiv-center, mødelokale

Som tidligere skrevet i SPOT har TST gymnastiks afdeling generalforsamling d. 08/03-22 kl. 19 i det store mødelokale.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år
  På valg er: Anne-Line, Vivian og Iben.
 7. Valg at 2-3 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse, vi foreslår at bestyrelsen selv vælger et medlem på konstitueringsmødet
 9. Eventuelt

Sæt kryds i kalenderen og kom glad, så kan du være med til at præge fremtiden i TST gymnastik.

Vi har altid brug for hænder til forskellige opgaver om det er som instruktør, hjælpeinstruktør, bestyrelsesmedlem eller noget helt andet, så kom og lad os få lidt af din tid i foreningen.