TST Gymnastik – Generalforsamling

Sted: Store mødelokale, TST Aktiv-Center

Tidspunkt: 04. marts 2024 kl. 19.00

Deltagere: Anne-Line S. Mattzon, Christina Splidsboel, Iben Badsberg, Trine Slot, Martin Jepsen, fraværende Vivian Olesen og Charlotte

To fremmødte udover bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent

Referent: Iben Badsberg

Dirigent: Anne-Line S. Mattzon

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

8 hold: 2 voksenhold med stor tilslutning og 6 børnehold med fuldt deltagerantal (enkelte pladser på et enkelt hold). 177 medlemmer.

Udfordringer på Skjoldhøjskolen mht. leje af haller og adgang til vores redskaber. Status er at vores redskaber er i skabe i hallen og nogle redskaber er flyttet til TST-hallen. Vi vil gerne være repræsenteret i flere haller i Tilstområdet: TST, Skjoldhøj og Langkær.

Vi har haft tradition for juletræsfest, men har i år oplevet dalende tilslutning. Der er fremsat et forslag til dette.

Opvisning 14. April med deltagelse af alle børnehold.

Vi har deltaget i alle de “Ung Fredag”, der har været afholdt – der har været et par aflysninger pga. vandskade.

Ny sæson – vi kommer til at skulle finde nye trænere, da et par trænere stopper eller skærer ned på antallet af hold de træner.

3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse

Regnskab er præstenteret og godkendt

4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering

Budget er præsenteret. Spørgsmål til at vores kontingentindtægt ikke stemmer overens med det budgetterede. Det budgeterede stammer fra tidligere, hvor vi også havde Akro-hold med en del betalende medlemmer.

Vi skal undersøge Note 13: Aktivitetstilskud, der i 2023 har været lavere end budgeteret.

Godkendt på baggrund af de to bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag

– Erstatte juletræsfesten med en “Gymnastikkens dag”, hvor vi arbejder med fællesskab mellem børnene i hele gymnastikforeningen. – og også mulighed for at have gæster med. I efteråret eller foråret?

– medaljer efter opvisning – fin tilslutning til det forslag

– T-shirts, hvis vi ikke har sponsoraftale. Egenbetaling/som en del af kontingentet? Kan udgiften bringes ned for at spare egenbetalingen? Kan foreningen købe t-shirts som er opvisningstrøjer i forskellige farver?

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Anne-Line, Iben, Charlotte og Vivian. Charlotte og Anne-Line ønsker ikke genvalg. Vi foreslår at vi selv konstituerer os efter generalforsamlingen.

Elisabeth Kristoffersen ønsker at tiltræde bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

Elisabeth Kristoffersen, Christina Splidsboel, Iben Badsberg, Trine Slot, Martin Jepsen og Vivian Olesen.

7. Valg af suppleanter for 1 år

Vi vil opfordre vores medlemmer til at stille op som suppleant.

Kan man opstarte en støtteforening? Hvad siger vores vedtægter?

8. Valg til tst’s Hovedbestyrelse

Vi foreslår, at bestyrelsen selv vælger et medlem på konstitueringsmødet. Godkendt

9. Eventuelt